adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Newyddion

Tir am ddim er budd y gymuned
01/07/19
Mae Cymdeithas leol yn Ninas Mawddwy wedi ymgymryd â pherchnogaeth a datblygiad coetir yng nghanol eu pentref.

darllen mwy

Gyrfaoedd

Gweithio i CCG

Fel pob darparwr tai cymdeithasol, rhaid i Gartrefi Cymunedol Gwynedd wynebu byd sy’n newid yn gyflym ac amgylchiadau heriol. Rydym yn gorff newydd gyda chynlluniau uchelgeisiol ac mae’n hanfodol bwysig ein bod yn penodi pobl effeithiol i’n timau. Rydym angen unigolion ar bob lefel gyda’r profiad, hyder, egni a sgiliau er mwyn cyflawni ein gweledigaeth a’n hamcanion.

Os ydych yn chwilio am gyfle i gyfrannu at gorff creadigol ac uchelgeisiol, ac os gallwch ein helpu i ddarparu gwasanaethau rhagorol i’n tenantiaid, rydym yn awyddus i glywed gennych.

Swyddi

TRYDANWR AML-GREFFTUS

TRYDANWR AML-GREFFTUS

Cyflog: £12.82 yr awr
Cytundeb: Llawn Amser / Parhaol
Lleoliad: Gogledd Cymru
Swydd Ddisgrifiad:

Trydanwr Aml-Grefftus

Application Form

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Iau, 22 Awst 2019
Dyddiad Cyfweld: 10/09/19
Buddion Staff:
 • Fan Cwmni
 • Offer gwaith
 • PPE a dillad gwaith
 • Gwyliau blynyddol taliadwy
 • Hyfforddiant eang

PLYMWR AML-GREFFTUS - GAS SAFE

PLYMWR AML-GREFFTUS - GAS SAFE

Cyflog: £24,736 Y flwyddyn
Cytundeb: Llawn Amser
Lleoliad: Gogledd Cymru
Swydd Ddisgrifiad:

Plymwr Aml-Grefftus (Wedi cymhwyso mewn Nwy)

Application Form

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Iau 22 Awst 2019
Dyddiad Cyfweld: 04/09/19
Buddion:
 • Fan Cwmni
 • Offer gwaith
 • PPE a dillad gwaith
 • Gwyliau blynyddol taliadwy
 • Hyfforddiant eang

PEIRIANNYDD GWRESOGI

PEIRIANNYDD GWRESOGI

Cyflog:

£12.82 yr awr

Lleoliad:Gogledd Cymru
Cytundeb:

Parhaol / Llawn Amser (Lleiafswm o 37 - 40 awr yr wythnos, heb gynnwys goramser)

Swydd Ddisgrifiad:

Perirannydd Gwresogi

Application Form

Dyddiad Cau:

Hanner dydd, dydd Iau 22 Awst 2019

Dyddiad Cyfweld:09/09/19
Buddion:
 • Fan Cwmni
 • Offer gwaith
 • PPE a dillad gwaith
 • Gwyliau blynyddol taliadwy
 • Hyfforddiant eang

SAER COED AML-GREFFTUS

SAER COED AML-GREFFTUS

Cyflog: £23,349 y flwyddyn
Cytundeb: Llawn Amser
Lleoliad: Gogledd Cymru
Swydd Ddisgrifiad:

Saer Coed Aml-Sgil

Application Form

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Iau, 22 Awst 2019
Dyddiad Cyfweld: 04/09/19
Buddion:
 • Fan Cwmni
 • Offer gwaith
 • PPE a dillad gwaith
 • Gwyliau blynyddol taliadwy
 • Hyfforddiant eang

CYFAILL TRYDANWR / PLYMWR

CYFAILL TRYDANWR / PLYMWR

Cyflog: £19,951 y flwyddyn
Cytundeb: Llawn Amser
Lleoliad: Gogledd Cymru
Swydd Ddisgrifiad:

Cyfaill Trydanwr / Plymwr

Application Form

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Iau, 22 Awst 2019
Dyddiad Cyfweld: 09+10/09/19
Buddion Staff:
 • Fan Cwmni
 • Offer gwaith
 • PPE a dillad gwaith
 • Gwyliau blynyddol taliadwy
 • Hyfforddiant eang

LABRWR

LABRWR

Cyflog: £19,951 y flwyddyn
Cytundeb: Llawn Amser
Lleoliad: Gogledd Cymru
Swydd Ddisgrifiad:

Labrwr

Application Form

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Iau, 22 Awst 2019
Dyddiad Cyfweld: 04/09/19
Buddion:
 • Fan Cwmni
 • Offer gwaith
 • PPE a dillad gwaith
 • Gwyliau blynyddol taliadwy
 • Hyfforddiant eang

PEINTIWR AC ADDURNWR AML-GREFFTUS

PEINTIWR AC ADDURNWR AML-GREFFTUS

Cyflog: £19,951 y flwyddyn
Cytundeb: Llawn Amser
Lleoliad: Gogledd Cymru
Swydd Ddisgrifiad:

Peintiwr ac Addurnwr Aml-Grefftus

Application Form

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Iau, 22 Awst 2019
Dyddiad Cyfweld: 04/09/19
Buddion Staff:
 • Fan Cwmni
 • Offer gwaith
 • PPE a dillad gwaith
 • Gwyliau blynyddol taliadwy
 • Hyfforddiant eang
Gwyliau blynyddolYn cychwyn o 21 diwrnod i 30 diwrnod. Ar ôl bob blwyddyn o wasanaeth parhaus, mi fydd gwyliau blynyddol yn cynyddu o 1 diwrnod ychwanegol hyd at 5 mlynedd. Ar gyfer swyddi aml sgil, 5 diwrnod ychwanegol ôl 5 mlynedd o wasanaeth.

Oriau fflecsiOriau gwaith wythnos safonol yw 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener. Mae yna system amser fflecsi ar gael mewn rhai swyddi.

Cynlluniau pensiwn Aelodaeth o gynllun pensiwn - Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL). www.gwyneddpensionfund.org.uk neu The Pensions Trust (TPT) www.tpt.org.uk.

Cymorth i adleoliYn ddarostyngedig i griteria.

Tâl salwch y cwmniCychwyn ar un mis o dâl llawn gan gynyddu gyda gwasanaeth i chwe mis o dâl llawn a chwe mis o hanner tâl ar ôl chwe blynedd.

Tâl aelodaeth broffesiynolUn tanysgrifiad y flwyddyn.

Cynllun disgownt i staffAelodaeth am ddim i PERKS - Talebau gostyngiadau siopau, cynigion arbennig, diwrnodau allan a thocynnau gostyngedig www.healthshieldperks.co.uk.

Travis Perkins Arbediad hyd at 20% gan fasnachwyr adeiladu Travis Perkins.

Cynllun Beicio i'r GwaithArbed hyd at 42% ar gost beic ac offer newydd sbon. www.bike2workscheme.co.uk.

Talebau gofal plantRhoi arbedion ar dreth bersonol a chyfraniadau YG drwy gynllun aberthu cyflog. Ar gael i holl weithwyr sy'n rhieni neu'n warcheidwad. www.childcarevouchersdiret.co.uk.

Mwy o dâl mamolaeth/ mabwysiadu90% o gyflog am y chew wythnos cyntaf a 50% o gyflog am y 33 wythnos ganlynol (yn ddarostyngedig i griteria a fanylir yn y Polisi Absenoldeb a Thâl Mamolaeth).

Gofal iechydMynediad am ddim i gynllun gofal iechyd Healthshield. Gall aelodau hawlio arian yn ôl am driniaethau gofal iechyd hyd at derfyn y budd blynyddol y maent yn ei ddewis. www.healthshield.co.uk.

Iechyd galwedigaethol / llesCefnogi cyd-weithwyr sydd ag unrhyw faterion iechyd neu les. Cwnsela cyfrinachol am ddim.

Aelodaeth ratach i'r gampfa a dosbarthiadau ffitrwyddDisgownt corfforaethol ar gael mewn rhai campfeydd lleol. H.A.B.I.T - dosbarthiadau ffitrwydd dyddiol i bawb yn Ty Menai - 30% gostyngiad ar dâl aelodaeth misol.

Undeb Credyd Gogledd Cymru Cyfle i agor tyfwr arian ABC ar gyfer gwneud didyniadau cyflog i gyfrif cynilo. Benthyciadau ar gael hefyd.

Gweithgareddau Gwasanaeth CyhoeddusAmser i ffwrdd gyda thâl ar gyfer gweithgareddau gwasanaeth cyhoeddus penodol megis Gwasanaethu ar Reithgor.


Dyletswyddau ychwanegol£20 yn fwy o gyflog ar gyfer rhai sydd wedi hyfforddi mewn cymorth cyntaf a marshals tân.

Parcio am ddim neu barcio rhatachParcio am ddim yn y rhan fwyaf o swyddfeydd a gostyngiad ym meysydd parcio Cyngor Gwynedd.


Buddion eraillAnwythiad Corfforaethol, cynhadledd staff blynyddol, cyfleoedd hyfforddi a datblygu, te a choffi am ddim, diwrnod ffrwythau.

Lawrlwythwch y Pecyn Buddion Staff isod:

Pecyn Buddion Staff

Lawrlwythwch y ffurflen gais yn ogystal a'r ffurflen monitro cyfle cyfartal gan nodi’n glir sut y byddwch yn cyrraedd anghenion y swydd a pham fod gennych ddiddordeb yn y swydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech sgwrs anffurfiol am unrhyw un o’r swyddi, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni ar 01248 677221.

Dychwelwch eich ffurflen gais a’r ffurflen monitro cydradoldeb wedi eu cwblhau i:

Adnoddau Dynol
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Tŷ Coch
Llys y Dderwen
Parc Menai
Bangor
LL57 4BL

neu e-bostiwch at recriwtio@ccgwynedd.org.uk

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Os ydych yn cael trafferth llenwi'r ffurflen gais mae'n bosib i chi ein ebostio am ffurflen gais ar ffurf wahanol.

Application Form

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

Fframwaith Cynllun Iaith Gymraeg

Hysbysiad Preifatrwydd AD CCG

Mae gan CCG bolisi cydraddoldeb sy’n seiliedig ar yr egwyddor bod gan bawb sy’n ceisio am wasanaeth neu'n ymgeisio am swydd yr hawl i gyfle cyfartal. Mae hyn yn berthnasol waeth beth yw eu:

 • oed
 • rhyw (gan gynnwys newid rhyw)
 • tuedd rhywiol
 • statws priodasol/partneriaeth sifil
 • dosbarth mewn cymdeithas
 • anabledd
 • beichiogrwydd neu famolaeth
 • hil
 • lliw
 • crefydd a chred
 • cenedligrwydd
 • tarddiad ethnig neu genhedlig
 • iaith

Am gopi or polisi cysylltwch â’r tîm Adnoddau Dynol ar 0300 123 8084.

Lawrlwythwch ein ffurflen monitro cyfle cyfartal isod:

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

Fframwaith ar gyfer dynodi lefel ieithyddol ymgeiswyr am swydd

Rhai dulliau o ddefnyddio Y Gymraeg yn CCG

Siarad anffurfiol (ee. mewn swyddfa)

Lefel 1 Yn gallu dweud enwau llefydd/ enwau cyntaf Cymraeg neu arwyddion Cymraeg yn gywir. Yn gallu adnabod adrannau / lleoliadau yn Gymraeg Yn gallu cyfarch a chyflwyno eraill yn Gymraeg

Yn gallu dangos cwrteisi ieithyddol drwy agor a chau sgwrs. Yn gallu rhoi a derbyn manylion personol. Yn gallu dweud enwau llefydd/enwau personol neu arwyddion Cymraeg yn gywir

Yn gallu cyfarch yn ddwyieithog. Yn gallu cyfarch ymwelwyr a chaniatáu dewis iaith

Lefel 2 Yn gallu deall hanfodion sgwrs yn Gymraeg. Yn gallu cyfleu gwybodaeth elfennol e.e. gweinyddu syml neu dasgau bob dydd

Yn gallu deall hanfodion cais gan y cyhoedd ac ymateb i geisiadau syml. Yn gallu rhoi a derbyn cyfarwyddyd

Yn gallu deall cais am gymorth ac ymateb yn Gymraeg i geisiadau syml. Yn gallu defnyddio'r Gymraeg wrth drosglwyddo galwadau

Lefel 3 Yn gallu deall llawer yn y swyddfa neu mewn cyfarfodydd. Yn gallu derbyn a throsglwyddo negeseuon sydd angen sylw yn ystod diwrnod gwaith arferol

Yn gallu sgwrsio yn rhannol yn Gymraeg ond yn troi i'r Saesneg wrth drafod neu roi gwybodaeth fanwl. Yn gallu disgrifio pobl a lleoliadau

Yn gallu ymateb i ymholiadau cyffredinol dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Yn gallu cymryd manylion neu nodiadau o wrando ar sgwrs

Lefel 4 Yn gallu cyfrannu yn effeithiol i gyfarfodydd o fewn eu maes gwaith eu hunain yn ogystal â dadlau o blaid neu yn erbyn achos

Yn gallu delio gyda’r cyhoedd yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd yn Gymraeg ond yn troi i’r Saesneg wrth ddefnyddio terminoleg dechnegol

Yn gallu delio’n effeithiol gydag ymholiadau. Yn gallu deall pobl sy’n siarad mewn gwahanol dafodieithoedd

Lefel 5 Yn gallu cyfweld ymgeiswyr Cymraeg eu hiaith am swyddi yn ogystal ag asesu pa mor addas ydynt

Yn gallu delio’n effeithiol gydag ymholiadau cymhleth gan y cyhoedd neu ddelio gyda gwrthdaro yn Gymraeg. Yn gallu cyfweld neu holi yn Gymraeg wrth gynnal ymchwiliad

Yn gallu delio gydag ymholiadau neu gwynion cymhleth neu sensitif gan y cyhoedd a delio’n hyderus â chwestiynau ymosodol

Siarad ffurfiol (ee. Mewn cyfarfodydd)

Lefel 1 Yn gallu cychwyn a gorffen cyfarfod ynghyd â chyfarch aelodau yn ddwyieithog
Lefel 2 Yn gallu cyflwyno eich hun ac eraill trwy ddefnyddio enw, swydd a lleoliad / Sefydliad. Yn gallu cyfrannu i gyfarfod yn rhannol yn Gymraeg
Lefel 3 Yn gallu sgwrsio neu gyflwyno yn rhannol Gymraeg gan droi at y Saesneg wrth drafod manylion busnes craidd, wrth ateb cwestiynau neu wrth ddefnyddio gwybodaeth gymhleth

Lefel 4 Yn gallu cadeirio cyfarfod ac ymateb i gwestiynau Cymraeg. Yn gallu disgrifio sefyllfa neu ddigwyddiad yn Gymraeg, ond yn troi at y Saesneg am dermau technegol

Lefel 5 Yn gallu ateb cwestiynau cymhleth neu ymosodol yn Gymraeg gan gynnwys defnyddio gwybodaeth arbenigol

Ysgrifennu

Lefel 1 Yn gallu ysgrifennu cais arferol syml i gydweithwyr, megis "Ga’ i …. os gwelwch yn dda?"

Lefel 2 Yn gallu ysgrifennu nodyn byr o gais i gydweithiwr neu gyswllt allanol

Lefel 3 Yn gallu ysgrifennu memo mewnol neu negeseuon e-bost anffurfiol, a delio gyda cheisiadau bob dydd

Lefel 4 Yn gallu ysgrifennu llythyrau busnes, negeseuon a phosteri ar gyfer cwsmeriaid allanol gyda chymorth golygyddol

Lefel 5 Yn gallu ysgrifennu adroddiadau a chyflwyniadau a chymryd cofnodion llawn a chywir yn ystod cyfarfodydd
Yn ôl i'r top