adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Diogelwch yn eich cartref

Rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan i sicrhau bod eich cartref yn le iach a diogel i fyw ynddo. Rydym yn cynnal archwiliadau diogelwch ar systemau gwresogi ac archwiliadau cyfnodol ar systemau trydanol yn flynyddol yn ogystal â darparu synwyryddion mwg i wella diogelwch tân.


Diogelwch nwy, olew a thanwydd solet

Rydym yn gyfreithiol gyfrifol am wasanaethu cyfarpar Gwresogi pob 12 mis h.y. nwy, olew neu danwydd solet sydd wedi eu gosod gennym ni ac sy’n eiddo inni

Rydym yn gyfreithiol gyfrifol am wasanaethu pob 12 mis unrhyw gyfarpar nwy, olew neu danwydd solet sydd wedi eu gosod gennym ni ac sy’n eiddo inni. Wedi gorffen gwasanaethu’r systemau, rhaid inni roi copi o’r cofnod gwiriad diogelwch mwyaf cyfredol, a elwir yn ‘CP12’.

Mae’r gwiriad blynyddol yn bwysig iawn ac yn cael ei gwblhau gan ein contractwyr tîm Cynnal a Chadw Morgan Sindall, mae pob un ohonynt yn beirianydd cymwysedig. Am fwy o wybodaeth am Ddiogelwch Nwy, ewch i www.gassaferegister.co.uk

Eich cyfrifoldebau

Os ydych yn gwrthod caniatau mynediad i'ch cartref dro ar ôl tro i’n galluogi i wasanaethu eich system gwresogi, rydych yn torri eich cytundeb tenantiaeth. Rydym a gallwn gymryd camau cyfreithiol i gael mynediad a/neu feddiant o’ch cartref. Eich cyfrifoldeb chi fydd unrhyw gostau cyfreithiol o ganlyniad i hynny.

Mae gennym gofrestr o’r holl asbestos sydd oddi mewn i’n cartrefi. Nid oes risg i iechyd a diogelwch cyn belled â’ch bod yn dilyn ein canllawiau.

Mae Asbestos yn ddeunydd mwyn naturiol. Cafodd ei ddefnyddio i adeiladu tai ac adeiladau am nifer o flynyddoedd oherwydd ei nodweddion naturiol, sy’n cynnwys y gallu i wrthsefyll lefelau uchel o wres a cherrynt trydanol.

Nid yw asbestos yn cael ei ddefnyddio erbyn hyn yn y diwydiant adeiladu oherwydd gall beri niwed difrifol i’ch iechyd.

A ydych mewn perygl?

Nid yw asbestos yn beryglus i’ch iechyd cyn belled â’i fod mewn cyflwr da.

Gall gwneud gwaith eich hun o gwmpas y tŷ fel swndio a drilio aflonyddu ac efallai ddifrodi cynnyrch sy’n cynnwys asbestos gan ryddhau ffibrau i’r awyr a allai beri risg i chi ac eraill.

Cysylltwch â ni cyn gwneud unrhyw waith a allai gynnwys yr uchod a byddwn yn eich cynghori fel bo’r angen.

Beth rydym yn ei wneud am asbestos?

Mae ein staff, gweithredwyr ynghyd â’r contractwyr sydd wedi’u penodi gennym sy’n gweithio yn ein cartrefi gyda’r cymwysterau llawn ac wedi cwblhau hyfforddiant ‘Ymwybyddiaeth Asbestos’ i sicrhau eich bod chi a hwythau yn ddiogel wrth wneud gwaith trwsio neu welliannau.

Rydym yn parhau i gynnal arolygon o’n cartrefi, siopau, swyddfeydd a mannau cyffredin i gadarnhau lle mae’r asbestos a’i gyflwr

Bydd yr wybodaeth yr ydym yn ei gasglu yn ein cynorthwyo i benderfynu naill ai i dynnu, trin neu fonitro’r asbestos. Yn y rhan fwyaf o achosion mewn cartrefi domestig, monitro sy’n cael ei ffafrio rhag aflonyddu’r asbestos yn ddi-angen.

Amcan y canllaw pwysig hwn yw rhoi gwybodaeth ar y pethau y gallwch eu gwneud yn eich cartref i'ch amddiffyn rhag Clefyd y Lleng Filwyr.

Beth yn union yw Clefyd y Lleng Filwyr?

Salwch yw clefyd y Lleng Filwyr y medrwch ei gael drwy anadlu diferion o ddŵr sydd wedi ei halogi gan facteria clefyd y lleng filwyr. Mae'r bacteria yn y rhan fwyaf o systemau dŵr ond mae'n lluosi ac yn berygl mewn dŵr llonydd gyda thymheredd o rhwng 20°C a 45°C. Caiff ei ladd mewn tymheredd o fwy na 60°C.

O le mae'n dod?

Mae bacteria clefyd y lleng filwyr yn gyffredin iawn mewn system dŵr naturiol e.e. afonydd a phyllau. Fodd bynnag, yn anaml iawn mae pobl yn dal afiechyd o'r ffynonellau yma. Gall pobl gael y salwch drwy gael eu hamlygu i glefyd y lleng filwyr sy'n tyfu mewn systemau wedi eu hadeiladu yn bwrpasol lle caiff dŵr ei gadw ar dymheredd sy'n ddigon uchel i annog tyfiant e.e. systemau dŵr poeth ac oer, pyllau sba, tyrau oeri a chyddwysyddion anweddu sy'n cael eu defnyddio mewn sawl lle (domestig, gwaith a hamdden).

Sut mae pobl yn ei gael?

Mae pobl yn cael Clefyd y Lleng Filwyr drwy anadlu diferion bach o ddŵr (aerosols) sydd yn yr aer lle mae yna facteria. Mae rhai amodau yn cynyddu'r risg o glefyd y lleng filwyr:

 • os yw tymheredd yr holl ddŵr neu rai rhannau o'r system rhwng 20°C - 45°C, sy'n addas i annog tyfiant
 • gall diferion dŵr y gellir eu hanadlu cael eu creu ac yna ddiflannu e.e. aerosol yn cael ei greu drwy gawodydd, allanfeydd dŵr, bathiau sba
 • dŵr yn cael ei storio a/neu ail redeg
 • mae yna waddodion a all annog bacteria dyfu sy'n darparu maeth i'r organeb e.e. rhwd, llaid, cen, modd organic a biofilmiau
 • allanfeydd ddim yn cael eu defnyddio yn aml
 • bod yna ben draw (dead end) i'r system neu beipiau sydd ddim yn cael eu defnyddio e.e. dŵr poeth ar gyfer peiriant dŵr oer yn unig

Lleihau'r risg o glefyd y lleng filwyr - beth allaf i ei wneud?

Mae'r risg o glefyd y lleng filwyr yn achosi salwch mewn eiddo domestig bach yn isel iawn. O bosib, y risg fwyaf yw pan fyddwch wedi bod i ffwrdd o'r eiddo am fwy nag wythnos e.e. ar wyliau neu bod yna dapiau/cawodydd/toiledau ychwanegol sydd ddim yn cael ei defnyddio'n ddyddiol. Y peth gorau i'w wneud mewn achosion fel hyn yw:

 • troi'r tapiau dŵr poeth ymlaen (ffynhonnell annhebygol iawn beth bynnag) am o leiaf 60 eiliad
 • fflysiwch pennau cawodydd am o leiaf 60 eiliad (i wneud hyn, tynnwch o'r daliwr cyn rhoi'r gawod ymlaen yna daliwch ef i lawr dros dwll plwg er mwyn lleihau'r risg o anadlu diferion)
 • tynnu pennau cawodydd a’u glanhau pob 3-6 mis i gael gwared â’r cen, yn arbennig cawodydd nad ydynt yn cael eu defnyddio yn aml
 • cadw'r dŵr poeth ar eich system boeler ar dymheredd o 60°C o leiaf RHYBUDD: GWYLIWCH LOSGI!
 • fflysiwch y toilet ddwywaith fel bod dŵr ffres yn rhedeg drwy'r system ac yn gwagio'r seston
 • gwnewch yn siwr bod y system dŵr oer yn oer ar ôl rhedeg am 2 funud
 • os oes gennych danc dŵr oer, gwnewch yn siwr bod y caead wedi cau
Yn ôl i'r top