adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Cyfrifoldebau trwsio tenantiaid

Cliciwch ar y tabiau isod er mwyn gweld beth yw ein cyfrifoldebau trwsio ni a beth yw eich cyfrifoldebau chi:

Byddwn yn trwsio, cynnal a chadw:

Tu allan i’ch cartref:

 • Strwythur ffisegol eich cartref a’r tu allan. Mae hyn yn cynnwys waliau, lloriau, nenfydau, fframiau ffenestri, drysau allanol, draeniau, gwteri, pibau allanol, toeau, simneiau
 • Llwybrau, stepiau a ffensio sydd wedi’u eu rhoi gennym ni
 • Unrhyw siediau garej neu dai allan sydd wedi’u hadeiladu gennym ni
 • Unrhyw fannau cyffredin o amgylch eich cartref sy’n eiddo inni - gan gynnwys cynteddau, lifftiau, grisiau, coridorau, goleuadau a systemau mynediad drws
 • Systemau mynediad drws a systemau intercom sy’n eiddo i ni

Y tu mewn i’ch cartref:

 • Waliau allanol, byrddau sgertin, drysau a fframiau drysau, rhiniogau, lloriau a nenfydau - ond nid yw yn cynnwys peintio ac addurno
 • llawr pren sy’n ddiffygiol neu unrhyw ris sy’n risg i ddiogelwch
 • Inswleiddio atig a roddwyd gennym ni
 • Gosodiadau cegin ac ystafelloedd ymolchi sydd wedi’u gosod gennym ni
 • Gwasanaethu ac archwilio systemau diogelwch tân (lle darperir) ac offer diffodd tân

Gwaith plymio, gwresogi a thrydanol:

 • weirio trydanol, cyfarpar nwy, ffliwiau pibau ac awyru
 • cyfarpar gwresogi a chyfarpar cynhesu dwr
 • Basnau, sinciau, bath, toiledau a gosodiadau glanweithiol eraill gan gynnwys pibau a draeniau

Fel tenant, rydych chi’n gyfrifol am:

Tu allan i’ch cartref:

 • Cynnal a chadw neu addasu erial teledu (heblaw am erial teledu mewn man cyffredin) a dysglau lloeren
 • Gofalu a chadw rheolaeth ar eich gardd, gwrychoedd, a choed gan sicrhau nad ydynt yn gor dyfu
 • Clirio sbwriel a gwaredu eitemau nad ydych eu hangen
 • Trwsio ffensiau, siediau a gosod rhai newydd yn lle’r hen rai a hefyd cloeon i’r siediau hynny

Tu mewn i’ch cartref:

 • cael mynediad, gosod cloeon drysau newydd (os na chafodd hyn ei achosi gan drosedd) a goriadau a gosod cloeon ychwanegol a chaewyr
 • gosod gwydr newydd yn lle gwydr sydd wedi torri neu gracio (os na chafodd hyn ei achosi gan drosedd)
 • trwsio a gosod fflapiau cathod a chwn (angen caniatâd i osod y rhain)
 • cyflenwi a gosod rheilen llenni
 • peintio ac addurno mewnol
 • addasu drysau fel bo modd gosod carpedi
 • llenwi mân graciau mewn plaster a thyllau mewn plaster
 • trwsio silffoedd a rheiliau cotiau
 • ail-osod sgriwiau a bachynnau ar gypyrddau, drysau mewnol ac allanol
 • clirio unrhyw ystafell yn yr eiddo neu atig fel bo modd gwneud gwaith cynnal a chadw

Plymio, gwresogi a thrydanol:

Plymio

 • gosod llenni cawod newydd a rheiliau cawod newydd yn lle’r hen rai (os nad ydynt wedi’u gosod gennym ni)
 • clirio toiledau sydd wedi blocio, sinciau, bath neu bibau dwr y gawod lle mae’r blociadau yn deillio ohono o fewn eich cartref
 • gosod plygiau a chadwynni basn a bath newydd, seddi toiledau a gorchuddion newydd yn lle’r hen rai
 • plymio offer y tenant gan gynnwys peiriannau golchi dillad a pheiriannau golchi llestri
 • gollyngiadau o gyfarpar y tenant e.e. peiriannau golchi dillad

Gwresogi a thrydanol

 • cynnal a chadw unrhyw gyfarpar a ffitiadau gwresogi nwy neu drydanol nad ydynt wedi’u gosod gennym ni
 • gollwng aer o reiddiaduron a chlirio aer sydd wedi’i flocio
 • ail-osod switshis-trip
 • Rheoli gosodiadau gwres
 • larymau mwg sy’n gweithio oddi ar fatri a osodwyd gennych chi
 • cysylltu a datgysylltu nwy neu boptai na roddwyd gennym ni
 • prynu o’r newydd blygiadau, lampau a gosodiadau golau’r tenant
 • pwyntiau ffôn a’r rhyngrwyd

Cyffredinol

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau nad ydych yn gwneud unrhyw beth yn eich cartref a fyddai yn ymyrryd neu yn achosi difrod i unrhyw rannau yr ydym ni’n gyfrifol amdanynt fel gosodiadau a ffitiadau strwythur yr adeilad.

Byddwn yn parhau i wneud peth gwaith sy’n cael ei gydnabod fel cyfrifoldeb y tenant ar gyfer tenantiaid bregus o dan y cynllun cefnogi trwsio.

Byddwn yn gyfrifol am wneud yn iawn unrhyw ddifrod sydd wedi’i achosi wrth i ni weithio yn eich cartref.

Nid ydym yn gyfrifol am eich eiddo personol ac rydym yn argymell bod gennych yswiriant cynnwys i ddiogelu eich eiddo personol rhag difrod neu rhag cael eu dwyn.

Ni fydd CCG yn gyfrifol am unrhyw waith trwsio:

 • Os ydych wedi difrodi eich cartref yn fwriadol neu wedi caniatáu iddo gael ei ddifrodi. Cyfeiriwch at ein Polisi Trwsio Ad-daladwy
 • os nad ydych wedi edrych ar ôl eich cartref yn unol â thelerau eich cytundeb tenantiaeth
 • bod y gwaith yn ymwneud ag unrhyw welliannau yr ydych chi wedi eu gwneud heb ganiatâd
 • unrhyw waith nad ydym wedi derbyn cyfrifoldeb ffurfiol am drwsio, cynnal a chadw

Mae ein fideos syml sy’n dangos 'sut i' yn ffordd dda o ddysgu sut i wneud tasgau syml o gwmpas y cartref.

Yn ôl i'r top